3D geomodeller for


effektive infrastrukturprosjekter.


 

EMeralds teknologi kombinerer geoteknikk og geofysikk med maskinlæring.


 

EMerald har utviklet en unik teknologi der man kombinerer geotekniske boredata med AEM (Airborne Electromagnetic) målinger for å produsere en 3D modell av grunnforholdene.

 

Teknologien gjør det mulig å hente kritisk informasjon tidlig i en planleggingsfase, noe som reduserer usikkerheten i infrastrukturprosjekter signifikant og kan gi enorme besparelser. Ved å gjøre AEM målinger før geoteknisk boring vil man også redusere antall boringer og gjøre mye mer kvalifisert valg av lokasjoner for boring. 

 

Fra modellen kan en med en statistisk sannsynlighet hente informasjon som:

  • Bergkote
  • Sannsynlighet for kvikkleire
  • Identifisere svakhetssoner
  • Indikasjon på løsmassetype, f.eks. leire/silt/sand

 

Bildene til høyre viser metoden brukt i  et infrastrukturprosjekt i Norge:

 

  • Første bilde representerer AEM modellen for området. Hvor den blå fargen indikerer kvikkleire i denne modellen.

 

  • Bilde to viser en triangulert modell basert på de enkelte boringene som er gjort i området. De sorte søylene representerer boringer og dybden til berg.

 

  • Bilde tre viser modell av bergoverflate som kombinerer AEM data og boredata basert på EMeralds teknologi. Modellen viser dybden til grunnfjell i hele område med statistisk sannsynlighet. Denne informasjonen er kritisk når man skal gjøre kostnadsestimater og valg av trasé.

Kontaktinfo:

 

Interessert i å høre mer eller vurdere teknologien for ditt prosjekt?